Bases Legals Participació Sorteig Instagram

1.EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’empresa MARIA ISABEL ESPESO GARCIA amb domicili en Carretera de Camós, 212 · 17820 i número identificatiu 77914262Z organitza amb finalitats promocionals el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit comarcal, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Banyoles, Melianta, Camós, Cornellà del Terri i Porqueres, i majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar.

2. DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dilluns 7 de desembre, i finalitzarà el diumenge 13 de desembre.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:
– Podran participar aquelles persones que resideixin en Banyoles, Melianta, Camós, Cornellà del Terri o Porqueres  i siguin majors de 18 anys.
– Només podran participar aquells participants que comentin la publicació del sorteig del compte oficial d’Instagram de ParaTaula, segueixin a la pàgina, etiquetin a dues persones a la publicació i la comparteixin per Instagram Stories.
– Les dades personals que els Participants facilitin, han de ser reals.
– Els Participants podran participar tantes vegades com vulguin a la promoció. Cada comentari a la publicació d’Instagram del compte oficial de ParaTaula que compleixi les condicions del sorteig, serà comptabilitzada com una participació.
La mecànica de la Promoció consisteix en seguir el compte oficial de ParaTaula, comentar etiquetant a dues persones i compartir la publicació a Instagram Stories.

4. CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà 1 guanyador a través de Comment Picker que escollirà aleatòriament el guanyador entre les persones que hagin comentat etiquetant a una persona la publicació del sorteig del compte oficial d’Instagram de ParaTaula, en siguin seguidors i posin m’agrada a la publicació, el dilluns 14 de desembre.
El guanyador obtindrà com a premi: Un codi promocional que els descomptarà 40€ i les despeses d’enviament en la següent comanda, que podrà gastar fins el 31 de gener de 2021.

5. LIMITACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

El premi lliurat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte ni per diners.
PARATAULA es reserva el dret, si concorre justa causa i prèvia comunicació en legal forma, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

S’estableix un termini de QUINZE (15) dies naturals des de la data de la concessió del premi, per a efectuar qualsevol reclamació motivada. PARATAULA es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per un altre de similars característiques.

6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc seran permesos comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants.

7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En cas que aquesta Promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de PARATAULA i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

8. INSTAGRAM

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Instagram pel que els Participants alliberen a Instagram de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta.

9. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’empresa responsable del tractament de les seves dades és MARIA ISABEL ESPESO GARCIA amb domicili en Carretera de Camós, 212 · 17820 i número identificatiu 77914262Z.
PARATAULA es pren molt de debò la protecció de la seva privacitat i de les teves dades personals. Per tant, la teva informació personal es conserva de manera segura i es tracta amb la màxima cura.
De conformitat amb el que s’estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, i concretament en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, cada Participant, amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que les dades personals facilitades per a la participació en aquest concurs siguin incorporats a un fitxer titularitat de MARIA ISABEL ESPESO GARCIA per a tramitar la participació en el concurs i per a comunicar-li el premi en cas que resultés Guanyador.

Els Participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables de comunicar a PARATAULA, qualsevol modificació d’aquests. PARATAULA es reserva el dret a excloure de la present promoció a tot Participant que hagi facilitat dades falses. Es recomana tenir la màxima diligència en matèria de Protecció de Dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent-se responsabilitzar a PARATAULA de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il·lícites.
Els Participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva portabilitat. Els Participants poden exercir tots aquests drets en la següent direcció d’email hola@parataula.com indicant, el motiu de la seva petició.
Els Participants poden també, enviar la seva petició per correu ordinari a la següent adreça: Carretera de Camós, 212 · 17820 Banyoles.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular en l’Estat membre en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de no veure satisfet l’exercici dels seus drets.
L’Autoritat de Control davant la qual s’hagi presentat la reclamació informarà el reclamant sobre el curs i el resultat de la reclamació.
Per a més informació, pots consultar la política de privacitat de PARATAULA a través del següent enllaç: link.

10. CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.